Hírek

Az Ovi-Suli.hu kiadója a Sprint Kft. © minden jog fenntartva


Kötelező lesz az iskolakezdés minden 6 éves gyermeknek?
Van-e lehetőség arra, hogy még egy évet óvodában maradjanak?

Egyaránt nagy bizonytalanság érzékelhető ebben a kérdésben a szülők és a pedagógusok körében is!
Minden – erről a témáról folytatott – diskurzusban summázva a következő aggályok fogalmazódnak meg:

„A 2013-tól hatályos szabályok szerint be kell íratni iskolába azokat a gyermekeket, akik augusztus 31-ig hatévesek lesznek. Eddig az iskolakezdésről a döntést a szülő hozhatta meg, az új törvény alapján az óvodavezető dönt, illetve szükség esetén kezdeményezi az iskolaérettség megállapítását.”
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolai beiratkozás, – ami egyébként eddig is kötelező volt a tanköteles korú gyermekek esetében – valamint a tankötelessé válás, nem feltétlenül jelent iskolakezdést!

A Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvéleménnyel (röviden Óvodai szakvélemény) – a nyomtatványon a megfelelő rész aláhúzásával – a szülő, a lakóhelye szerinti iskolába jelentkezik a beiratkozáskor:

a, „Javasoljuk a gyermek felvételét az általános iskola 1. évfolyamára” Ebben az esetben az óvoda döntése azt jelzi, hogy megítélése szerint a kisgyermek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérte.
b, „Javasoljuk a gyermek részvételét további egy évig az óvodai nevelésben” Ebben az esetben az óvoda döntése azt jelzi, hogy megítélése szerint a gyermek nem érte el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
c, „Javasoljuk a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát”  Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a sajátos nevelési igényű kisgyermek tanköteles életkorba lép – mivel ez a tanulási képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kompetenciája. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
d, „Javasoljuk a gyermek részvételét a nevelési tanácsadó vizsgálatán” Erre általában abban az esetben kerül sor, ha az óvoda valamely oknál fogva (pl. a kisgyermek hosszas betegsége miatt sokat hiányzott a nevelési év közben, vagy pl. nevelési év közben érkezett, és nincs elegendő információja az óvodának a kisgyermekről) felelősségteljes döntést nem tud hozni a gyermek fejlettségét illetően. Abban az esetben is dönthet az óvoda a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából javasolt nevelési tanácsadó vizsgálata mellett, ha az óvoda és a szülő ellenkező véleményt képvisel, és nincs remény a gyermek érdekét néző megegyezésre.

Az új szabályozás – 20/2012-es EMMI rendelet – értelmében, az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára (ami – a fentiek értelmében – nem minden esetben jelent iskolakezdést!).

Kik, hol állapítják majd meg az iskolaérettséget?

Az intézmények állami fenntartásba vétele szerinti elképzelés, hogy a nevelési tanácsadók összeolvadnak a pedagógiai szakszolgálatokkal, így vélhetően ugyanott, ugyanazok, hasonló feltételekkel végzik majd az iskolaérettségi vizsgálatokat. A pedagógia szakszolgálatok feladata tervezetten kibővül: a korai fejlesztés, a szakértői munka, a logopédiai ellátás, a nevelési és pályaválasztási tanácsadás mellett odakerül az iskolapszichológiai és óvodapszichológiai ellátás, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának feladata is.
A honlap már tartalmaz egy általam – Pivókné Gajdár Klára – összeállított rovatot, az Óvodákat érintő törvényi változások címmel, mely a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről vonatkozó passzusait idézi. A 45. §(2) bekezdéséből kiemelem a következőket:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.”
„(4) A tankötelezettség kezdetéről
a)az óvoda vezetője,
b)ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c)az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság
dönt.”

A fentieket kiegészítem a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó szabályaival, a tankötelezettség megállapításáról:
„21. §
(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.”
A jogszabályok (tervezetek) összevetése, azok értelmezése is hozzájárul a bizonytalansághoz, így például a 2013-as költségvetési tervezetben található rész is, mely szerint: „Nem igényelhető támogatás azon gyermekek után, akik a 7. életévüket 2013. augusztus 31-ig betöltik.”

Pivókné Gajdár Klára